A few pictures of me and my wife, Fang (Ellen) Song.
 
Pat and Fang
patfangluau1.jpg
patfangsnork4.jpg
patfang1_2.jpg
patfang1-2.jpg
patfang2_2.jpg
patfangboat1b.jpg
patfang2.jpg